Барање за отворање податоци

Име и презиме
Е-пошта
Адреса
Контакт телефон
Наведете кои податоци Ви се потребни за понатамошна обработка?

Предмет на користење се сите податоци од јавниот сектор освен:

 1. податоците што се исклучени со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер;
 2. податоците до кои пристапот е ограничен со закон;
 3. податоците чие создавање не е предмет на органот или институцијата од јавниот сектор;
 4. податоците врз кои трети страни имаат право на интелектуална сопственост; 
 5. податоците што му припаѓаат на јавниот радиодифузен сервис, неговите дописништва и податоците на институциите задолжени за овозможување на емитувањето на јавниот радиодифузен сервис;
 6. податоците кои им припаѓаат на органите и институциите кои вршат образовна или истражувачка дејност, вклучително и организации основани за размена на истражувачки резултати и
 7. податоците кои им припаѓаат на установите од областа на културата со исклучок на библиотеките, музеите и архивите.


За поефикасно процесирање на Вашето барање наведете го називот на институцијата која ги создава бараните податоци
Цел за која податоците се бараат
Дајте краток опис на вашиот бизнис модел, апликација, веб сервис или друга содржина која треба да произлезе со користењето на отворените податоци
Назив на правното лице
Е-пошта на лице за контакт
Име и презиме на лице за контакт
Адреса на правното лице
Наведете кои податоци Ви се потребни за понатамошна обработка?

Предмет на користење се сите податоци од јавниот сектор освен:

 1. податоците што се исклучени со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер;
 2. податоците до кои пристапот е ограничен со закон;
 3. податоците чие создавање не е предмет на органот или институцијата од јавниот сектор;
 4. податоците врз кои трети страни имаат право на интелектуална сопственост; 
 5. податоците што му припаѓаат на јавниот радиодифузен сервис, неговите дописништва и податоците на институциите задолжени за овозможување на емитувањето на јавниот радиодифузен сервис;
 6. податоците кои им припаѓаат на органите и институциите кои вршат образовна или истражувачка дејност, вклучително и организации основани за размена на истражувачки резултати и
 7. податоците кои им припаѓаат на установите од областа на културата со исклучок на библиотеките, музеите и архивите.


За поефикасно процесирање на Вашето барање наведете го називот на институцијата која ги создава бараните податоци

Цел за која податоците се бараат
Дајте краток опис на вашиот бизнис модел, апликација, веб сервис или друга содржина која треба да произлезе со користењето на отворените податоци